Menü
Aktuális
Hegyvidéki Történetek
Ági vagyok BLOG
Ajánló
Egészség
Gasztro
Zöld környezet
Nagyvilág

 2019-03-28

HEGYVIDÉKI GASZTROKALANDOZÁS NYEREMÉNYJÁTÉK

HEGYVIDÉKI GASZTROKALANDOZÁS NYEREMÉNYJÁTÉK

„HEGYVIDÉKI GASZTROKALANDOZÁS”
ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
 
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
 
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
 
A „HEGYVIDÉKI GASZTROKALANDOZÁS” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) (”Szervező”).A Játék lebonyolításával összefüggő, Szervező látja el.
 
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
 
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.7 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
 
a www.facebook.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Weboldal”) található „Hegyvidék kártya” elnevezésű rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) elérhető "HEGYVIDÉKI GASZTROKALANDOZÁS” elnevezésű poszthoz (”Poszt”) hozzászólást tesz, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott adatait, valamint követi a Hegyvidék kártya Youtube csatornáját,
továbbá a hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)
 
2.2 Mivel a Játékban résztvevő éttermek nem tudják garantálni a teljes allergénmentességet, így ételallergiások jelentkezését nem tudjuk elfogadni!
 
2.3 A Játék teljes időtartama alatt egy Játékos maximum egy alkalommal nyerhet.
 
2.4 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
 
2.5 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
 
2.6 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profil megadásával küldenek be a Játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil vagy e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
 
2.7 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 
2.8 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
 
2.9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 
2.9 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
 
A Játék 2019. március 28-án indul, és a tesztelésekre való jelentkezés minden alkalommal az adott facebook posztban szereplő időtartamon belül számít érvényesnek.
 
4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS
 
4.1 A Játékos a Posztban minden hónapban megtalálják az aktuális időszakban tesztelhető étterem nevét, amelybe a 2.1 pontban felsorolt feltételek teljesülése esetén tesztelést nyerhetnek. A játék teljes időtartama alatt egy Játékos csak egy alkalommal tesztelhet.
 
4.2 A Poszt tartalma a következő:
„Ígéretünkhöz híven elindul a Hegyvidéki Gasztrokalandozás!
 
Szeretnél te is kipróbálni egy éttermet itt a Hegyvidéken? 
Akkor nincs más dolgod, mint megnézni az tesztre kijelölt étterem étlapját, és 2019. …..-ig ide írni a poszt alá, hogy neked melyik étel róla a kedvenced!
 
Az étterem ahová a tesztelők jelentkezését várjuk:
…..
 
A sorsolás időpontja: 2019…….
 
A játékban a Hegyvidék kártya facebook oldal likeolói vehetnek részt!
 
A játék semmilyen módon nem szponzorált a facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a facebook-hoz.
 
A játék szabályzatát itt találod:
 
Ha nem tudod, hogy miről van szó, akkor a képre kattintva elolvashatod a részleteket:”
 
 
4.3 Szervező a Játék teljes időtartama, vagyis az egyes posztokban megadott időszak alatt beérkezett, érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között a szintén a posztban megadott napon (A sorsolás időpontja) a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással alkalmanként 1 darab nyertes Játékost sorsol ki. Az egyes nyertes Játékosok az aktuális sorsolásra vonatkozó posztban megnevezett étterembe nyer tesztelési lehetőséget. A sorsoláson nem kerül sor tartaléknyertesek kisorsolására. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.). 
 
4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy nyereményre jogosult.
 
4.5 Szervező a nyertes Játékos nevét a sorsolást követően, 3 munkanapon belül a Posztban hozzászólásként közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.
 
5. NYEREMÉNYEK, NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
 
5.1 A Játékban alkalmanként az adott időszakra vonatkozó posztban közzétett nyeremények kerülnek kisorsolásra.
 
 
5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.
 
5.3 Lebonyolító a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a Weboldalon a Poszt alatt hozzászólásként (”Értesítés”), és ezzel egyidejűleg megadja a info@hegyvidekkartya e-mail címet, melyen a Játékosnak kell jelentkeznie, hogy a Nyeremény átvételének feltételeit egyeztethessék. A nyertes Játékos info@hegyvidekkartya.hu e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. Ezt követően („Második Értesítés”) a Szervező bekéri a Játékostól a Nyeremény átadásához, kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, kézbesítési cím), melyet a Játékos 3 (három) munkanapon belül köteles elküldeni a Lebonyolító által kért egyéb adatok megadásával együtt. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.
 
5.4 A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha Facebook profilja az 5.3 pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.
 
5.5 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
 
6. ADÓZÁS
 
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
 
7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
 
A Játékról részletes információk a „Hegyvidék kártya” rajongói oldalon érhetők el.
 
8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
 
8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
 
8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 
8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 
8.1.3 Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
 
8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
 
A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
 
Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, mint adatfeldolgozó. Szervező Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH -120511/2017.
 
8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: info@hegyvidekkartya.hu. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
 
8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
 
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 
9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
 
9.2 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.
 
9.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
 
9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
 
9.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
 
9.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 
9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
 
9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi
 
 
Budapest, 2019. március 28.

Ajánló
Ajánló